د پلټنې دموندنو د تطبیق او د تحقق کلني رپوټونه

رپوټونه د فایل دانلوډ
د 1397 کال د پلټنې دموندنو د تطبیق او د تحقق راپور دا ځای کیکاږۍ