د دولت د قطعیه حساب رپوټونه

قطعیه حساب رپوټونه د خلکو لپاره د پلټنې راپور
د خلکو لپاره د پلټنې راپور (د 1399 کال  قطعیه) دا ځای کیکاږۍ
د ښاریانو لپاره د پلټنې راپور (د 1398 کال  قطعیه) دا ځای کیکاږۍ
1397  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1396 قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1395  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1394  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1393  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1392  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1391  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1390  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1389  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1388  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1387  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1386  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1385  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1384  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ
1383  قطعیه حساب دا ځای کیکاږۍ