گالری رسانه

د پلټنې عالي ادارې د کړنو، فعالیتونو ،لاسته راوړنو لنډ راپور مولوی عزت الله حقانی اوله برخه

ارایه گزارش کوتاه از فعالیت ها، دست آوردهای اداره عالی تفتیش بخش دوم

ارایه گزارش کوتاه از فعالیت ها، دست آوردهای اداره عالی تفتیش مولوی عزت الله حقانی بخش اول

د پلټنې عالي ادارې د کړنو، فعالیتونو ،لاسته راوړنو لنډ راپور دوهمه برخه

کنفرانس خبری اداره عالی تفتیش- مورخ ۱۳ سنبله ۱۴۰۱

د تفتیش عالي ادارې خبري کنفرانس – د سنبلې د میاشتې په ۱۳ نیټه ۱۴۰۱

د مشرتابه پلاوي سره د پلټنې عالي ادارې د رئیس تعرفي غونډه تر سره شوه

د پلټنې عالي ادارې نوبتي غونډه جوړه شوه.

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسان معرفی شول

د پلټنې عالي ادارې د عامه پروژو د پلټنې رئیس معرفی شو

برنامه آموزشی آگاهی دهی از قانون و مقررات تدویر یافت

د پلټنې عالي ادارې درې تنه نوي رئیسانو خپلې دندې پیل کړې !

د مسئولینو له خولې د پلټنې عالي ادارې کړنې

رویکردهای اداره عالی تفتیش از زبان مسئولین

د مسئولینو له خولې د پلټنې عالي ادارې کړنې

Pagination